วันที่ 18 พ.ย. 59 จ.เชียงราย จัดอบรมสร้างเสริมเครือข่ายป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยให้ความรู้ในเรื่องเพศและเสริมสร้างทักษะด้านการรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเรื่องบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน อ.แม่สาย จำนวน 50 คน ณ ห้องสุขาภิบาล โรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย