“รายงานการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย” จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

เอกสารฉบับนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาและบุคคลากรในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานในประเด็นวัยรุ่น ที่สามารถนำข้อมูลและรูปแบบการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเอง ซึ่งเนื้อหาในเอกสารจะพูดถึงการสร้างความตระหนักให้กับบุคคลากรที่มีส่วนช่วยเหลือวัยรุ่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่วัยรุ่น การเข้าใจและเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้พัฒนาตามศักยภาพของเขาเอง รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการทำงานในเรื่องนี้ไปด้วยกัน

ดาวน์โหลดที่นี่