วันที่ 14 พ.ย.59 จ.เลย คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ และจัดทำหลักสูตรการอบรมเตรียมทีมวิทยากร เพื่อจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นและพ่อแม่ของวัยรุ่นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 1,400 คน ใน 14 อำเภอ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และคาดว่าจะช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำได้ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย