วันที่ 15 พ.ย. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมคณะทำงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อปรับแผนการทำงานและขับเคลื่อนงานในปีที่ 3 โดยพัฒนากลไกการทำงานทั้งในระดับจังหวัดและพื้นที่ มุ่งเน้นยกระดับการช่วยเหลือรายกรณี รวมถึงผลักดันการทำงานเชิงนโยบายระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย รวม 8 คน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน