วันที่ 14-15 พ.ย. 59 จ.ประจวบฯ จัดอบรมวิทยากรพ่อแม่ รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวและมีทัศนคติที่ดีต่อวัยรุ่น โดยผู้เข้าร่วมเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจาก 4 อำเภอ ได้แก่ อ.หัวหิน อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี และอ.บางสะพาน จำนวน 43 คน ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบฯ