วันที่ 14 พ.ย. 59 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาสังคมของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีที่ 3 พร้อมสรุปบทเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการออกแบบ การเก็บข้อมูล และการวัดผลการทำงาน ภายใต้ 9 ภารกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มคนวัยใส พันธกิจเอดส์ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน มูลนิธิรักษ์ไทย และผู้ประเมินผลภายใน รวม 7 คน ณ แผนกพันธกิจเอดส์หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่