วันที่ 2 พ.ย. 59 จ.มหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหลัง แลหน้า” ภายใต้ภารกิจที่ 9 ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.วาปีปทุม และ อ.กัทรวิชัย  เพื่อเข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เช่น การปรับเปลี่ยนคนทำงานในพื้นที่ ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ การเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือฯ และบริการที่เป็นมิตรในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงการใช้ CIPP Model โดยทีมผู้ประเมินภายนอก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม