วันที่ 9 พ.ย. 59 จ.เพชรบุรี โดยแกนนำเยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านการทำกิจกรรมแลกน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 202 คน