วันที่ 10-11 พ.ย. 59 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 19 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ