วันที่ 4 พ.ย. 59 จ.นครพนม จัดกิจกรรมเวทีนายกคุยกับเยาวชน เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นของตัวแทนเยาวชนในการดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ และจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษาให้แก่วัยรุ่นในโรงเรียนจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสีป่าคา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม