วันที่ 26 ต.ค. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมทีมสหวิชาชีพตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคสาธารณสุข ภาคการศึกษาและชุมชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ร่วมหาแนวทางและวางแผนการติดตามในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน