วันที่ 20 ต.ค. 59 จ.พะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.เชียงม่วน โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาของวัยรุ่น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศของคนทำงาน โดยผู้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานอำเภอเชียงม่วนจำนวน 17 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา