วันที่ 19 ต.ค. 59 จ.ลำปาง จัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็น “การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน” โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ จำนวน 40 คน ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง