วันที่ 6-7 ต.ค. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ รุ่น 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ โรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการป้องกัน โดยผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนครูและนักเรียนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนพินิจวิทยา โรงเรียนวิชชานารีลำปาง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จำนวน 47 คน ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง