วันที่ 22 ก.ย. 59 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมติในที่ประชุมเสนอให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการถอดบทเรียนการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานโดยใช้กรณีศึกษาภายใต้โครงการเป็นบทเรียน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่