วันที่ 1-2 ต.ค. 59 จ.ประจวบฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข. เขต 1) จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีในสถานศึกษา ให้กับครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนสังกัด สนง.สพป.ปข. เขต 1 ในเขต อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จำนวน 60 คน โดยใช้หลักสูตรของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ณ โรงเรียนบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ