วันที่ 16 ก.ย. 59 จ.ขอนแก่น ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยในการประชุมดังกล่าวมีการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้นำเนื้อหาจากการอบรม “คุยกับลูกเรื่องเพศเชิงบวก” มาประยุกต์เป็นแนวทางเพื่อวางแผนการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมประมุข โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น