วันที่ 6-7 ต.ค. 59 จ.นครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศแก่พ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่นใน ต.นาราชควาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศและทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน โรงเรียนศรีบัวบาน ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม