เสียงสะท้อนจากตัวแทนภาคการศึกษา คุณนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่พูดถึงบทบาทของสถานศึกษาใน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า สถานศึกษาจะต้องมีการสอนเพศวิถีศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน