ผู้ประเมินผลภายนอกชี้ ทุกจังหวัดของโครงการท้องวัยรุ่น ควรจัดการระบบข้อมูลแบบเดียวกัน เพื่อจะทำให้เห็นผลลัพธ์จากการนำ 9 ภารกิจไปขับเคลื่อน

วันที่ 17 ตุลาคม คณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล ผู้ประเมินผลภายนอกของโครงการฯ กล่าวว่า จากการลงติดตามการดำเนินงานของจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ใช้ภารกิจ 9 ด้าน เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการทำงานเรื่องท้องในวัยรุ่น พบว่า ภารกิจที่ 9 เรื่องการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้า และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ยังมีความแตกต่างเรื่องการจัดการด้านข้อมูลของแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นปัญหาร่วมของทุกจังหวัดในการทำงานในภารกิจดังกล่าว

“สุดท้ายแล้วเราต้องตอบด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน ถึงจะบอกได้ว่าพอมีบูรณาการ 9 ภารกิจเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และตัวชี้วัดที่จะนำเสนอภาพให้เป็นรูปธรรมคือชุดข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งพบว่าในแต่ละที่ใช้ชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดของโครงการแตกต่างกันทั้งสิ้น” ศ.ดร. ศิริพร กล่าว

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทำงานโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะให้คนทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ 1 (พัฒนากลไกการประสานงาน) และภารกิจที่ 9 (พัฒนาระบบข้อมูล) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการประเมินผ่านตัวอย่างประสบการณ์การทำงานจริงของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดการข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้แทนจาก 5 กระทรวงหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน

ผู้ประเมินผลภายนอกของโครงการฯ คาดหวังว่าผลจากการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ผู้ขับเคลื่อนงานในแต่ละจังหวัดจะนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดของโครงการฯ ต่อไป

 

หมายเหตุ เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการ หลังจากที่เคยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแล้ว โดยครั้งที่ 1 เรื่องประสบการณ์การทำงานเรื่องท้องวัยรุ่น ครั้งที่ 2 เรื่องการประเมินผลภายใน และครั้งที่ 3 เรื่องการทำงานแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน