วันที่ 13-14 ต.ค. 59 จ.เชียงราย จัดอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ การอบรมเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้ของแกนนำนักเรียน ในเรื่องเพศ การคุมกำเนิด พัฒนาการวัยรุ่น ฯลฯ และร่วมออกแบบกิจกรรมเพื่อให้แกนนำกลับไปจัดกิจกรรมกับเพื่อน ๆ โดยผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำเยาวชนจาก ต.นางแล ต.แม่ข้าวต้ม และ ต.ท่าสุด จำนวน 30 คน ณ รังสินีรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย