วันที่ 5 ต.ค. 59 จ.มหาสารคาม จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับทีมประเมินภายนอก ประกอบด้วย ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ อ.ลักษมี สืบแสง โดยในที่ประชุมเป็นการพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม