วันที่ 21 ก.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ซึ่งเป็นการอบรมในเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง