วันที่ 19 ก.ย. 59 สสส.นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางศึกษาดูงาน จ.นครราชสีมา ในช่วงเช้าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นครราชสีมา : ต้นแบบการจัดการและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ณ โรงแรมสีมาธานี โดยมีคนทำงานในพื้นที่และสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วม ในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการสอนเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนบุญวัฒนา ที่มีการจับคู่การทำงานระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลมหาราชในเรื่องระบบส่งต่อ พร้อมกับรู้จัก “โครงการสีดาให้โอกาส” ของโรงเรียนสีดาวิทยา ที่รองรับเด็กที่ตั้งครรภ์ หรือเด็กที่หลุดจากระบบ