วันที่ 16 ก.ย. 59 จ.ขอนแก่น จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ ผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมประมุข โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น