วันที่ 15 ก.ย. 59 จ.เลย จัดการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นอำเภอเมืองในปี 59 และวางแผนการดำเนินงานในปี 60 ในเรื่องการตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ เหล้า บุหรี่ ความรุนแรง ฯลฯ ภายใต้โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย สนับสนุนโดย สสส. จากการประชุมพบว่า การทำงานวัยรุ่นของอำเภอเมืองมีจุดเด่นในการให้ภาคีมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เป็นเจ้าของ และดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง โดยสาธารณสุขมีบทบาทหนุนเสริมและเป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.เลย