วันที่ 15 ก.ย. 59 จ.ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับตำบลของอำเภอเมือง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่และนำเสนอเรื่องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์กับเยาวชน แกนนำเยาวชน สภาเด็ก และหารือเพื่อวางแผนการใช้หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วม 19 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง