คนทำงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เตรียมตัวเพื่อนำ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มาใช้ประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ มาฟังเสียงของคุณนัชชลิดา สุทธลักษณ์ นักจิตวิทยา รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร