วันที่ 8-9 ก.ย. 59 จ.เชียงราย ร่วมกับโรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดอบรมแกนนำนักเรียน YC (Youth Counselor) เพื่อให้เข้าใจบทบาทของการเป็น YC โดยมีการแสดงบทบาทสมมุติรวมถึงฝึกวิเคราะห์ กรณีศึกษาโดยมีแกนนำนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย