วันที่ 8 ก.ย. 59 จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับทีมประเมินภายนอก ประกอบด้วย ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุลและทีม โดยเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯในปีที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนการทำงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี