วันที่ 8 ก.ย. 59 จ.ลำพูน จัดโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ ผลกระทบด้านต่างๆ เมื่อประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการป้องกัน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแป้น จำนวน 80 คน ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน