ในการประชุมวิชาการหัวข้อ “ท้องไม่พร้อม: ทางออก หรือ ทางตัน” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ให้กับบุคลากรสุขภาพของโรงพยาบาลนาน้อย ในประเด็นทางออกสำหรับผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมที่เลือกการยุติการตั้งครรภ์ สามารถสรุปสาระสำคัญออกมาได้ ดังนี้

1.ผู้หญิงทุกคนมีชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่สวยหรูเหมือนกันได้หมด
เมื่อประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ผู้หญิงจึงควรมีสิทธิที่จะเลือกทางออก ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิตของตนเอง

2.การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ สามารถกระทำได้ตามประมวลกฎหมายอาญาและข้อบังคับของแพทยสภา
ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284 โดยประเทศไทยกำหนดให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง
2.การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง
3.ทารกในครรภ์มีความพิการ
4.การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา
5.การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี
6.การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่ เพื่อทำอนาจาร สนองความใคร่

3.การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย สามารถลดอัตราแม่ตายได้มากกว่ากลวิธีใดๆ ที่กระทำกันอยู่ในปัจจุบัน
เนื่องจากการคลอดบุตรในประเทศไทย มีอัตราการตาย 24 ต่อแสนคน ในขณะที่การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา มีอัตราการตายเพียง 1 ต่อแสนคนเท่านั้น

4.การตายของผู้หญิงที่ทำแท้งไม่ปลอดภัย เกิดจากทัศนคติของคนในสังคมที่รู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่ควรค่าที่จะมีชีวิตต่อไป
ดังคำกล่าวที่ว่า “Women are not dying because of diseases we cannot treat. They are dying because societies have yet to make the decision that their lives are worth saving”

5.การยุติการตั้งครรภ์ไม่ใช่การฆ่า เพราะสิ่งที่อยู่ในครรภ์ยังไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในขณะนั้น
ผิดกับยุงที่คนชอบตบ หมูที่เราฆ่ากินเนื้อ เชื้อแบคทีเรียที่เราฆ่าปริมาณมากๆ ในทุกวัน

6.เรื่องบาปบุญเป็นทัศนคติ ความเชื่อส่วนบุคคล จะให้คิดเหมือนกันหมดไม่ได้
แม้แต่ท่านพุทธทาสภิกขุยังบอกว่า ถ้าทำแท้งเพื่อช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ไม่เป็นบาป มันอยู่ที่ ‘เจตนา’

7.เราต้องแยกให้ออกระหว่างงานในหน้าที่กับทัศนคติส่วนตัว

หากเราทำงานอยู่ในสถานพยาบาล หน้าที่ของเรา คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูโรค ไม่ได้มีหน้าที่สอบสวน สั่งสอนหรือตัดสินชีวิตใคร

นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย เครือข่ายแพทย์ R-SA