วันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมอบรมสร้างวิทยากรพ่อแม่ เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารอย่างเปิดใจกับลูกหลานวัยรุ่น และเพื่อพัฒนาเป็นแกนนำในการอบรมพ่อแม่ในชุมชนต่อไป ผู้เข้าร่วมเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวน 60 คน ณ กองควบคุมโรคเอดส์ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ