รับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ การเสวนา “คุยเรื่องแท้ง : คิดใหม่ มุมมองใหม่” วิทยากรประกอบด้วย

1 2 3 4
อวยพร เขื่อนแก้ว
ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผศ.นพ. สัญญา  ภัทราชัยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญงานอนามัยการเจริญพันธ์ุวางแผนครอบครัวประชากร รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
จากสมาคมเพศวิถีศึกษา และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.นรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี

 

และ คุณกุลกานต์ จินตกานนท์ นักกิจกรรมด้านเอชไอวี ที่เคยผ่านประสบการณ์ทำแท้ง
ดำเนินรายการโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.45 – 16.30 น.
ทาง facebook.com/thaiteenpreg