วันที่ 7 ก.ย. 59 จ.กระบี่ จัดประชุมคณะทำงานย่อยของคณะกรรมการเพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งต่อของหน่วยบริการที่เป็นมิตร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่