วันที่ 31 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนหอพระ จัดอบรมเรื่องสุขภาพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีครูแกนนำและนักเรียนที่ผ่านการอบรมแล้ว เข้าร่วมให้ข้อมูลเรื่องเพศ กิจกรรมเน้นให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงสถานการณ์ และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในเรื่องเพศ รวมถึงทราบถึงผลกระทบของปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและแนะนำบริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรให้กับวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 63 คน ณ โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่