วันที่ 30-31 ส.ค. 59 จ.ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนแม่สันวิทยา จัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศและเพิ่มทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง