วันที่ 2 ก.ย. 59 จ.นครสวรรค์ จัดประชุมติดตามการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของทีมประเมินภายใน โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแต่ละพื้นที่ รวมถึงหาแนวทางในการจัดการและช่วยเหลือวัยรุ่นที่กำลังประสบปัญหา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคนทำงานและทีมประเมินภายในโครงการฯ จำนวน 20 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์