วันที่ 31 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่เผชิญปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ ในกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่เข้ามารับบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่