คุณปัทมาพร พูนมีทรัพย์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการและเครือข่าย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง พูดถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่าเป็นเสมือนเครื่องมือที่กำหนดทิศทางการทำงาน และดึงความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่