วันที่ 3-4 ก.ย. 59 จ.นครพนม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศ รวมถึงเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจและทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น  ให้กับอาจารย์ในสังกัด สพม. 22  อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.ครพนม