วันที่ 30 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องระบบบริการสุขภาพทางเพศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ โดยมีครูแกนนำเข้าร่วมในการให้ข้อมูลเรื่องเพศ เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงแนะนำทางเลือกในการเข้ารับข้อมูลและคำปรึกษาจากแหล่งบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 47 คน ณ โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่