วันที่ 30-31 ส.ค. 59 จ.เชียงราย ร่วมกับสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดอบรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าสุด เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะเรื่องเพศและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย