วันที่ 29 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสารภีพิทยาคม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนปีที่ 2 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการทบทวนความรู้การให้การปรึกษาแก่แกนนำเยาวชนจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมศรีตรัง โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่