วันที่ 28 ส.ค. 59 จ.เลย ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไป กิจกรรมนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 560 คน ณ ห้องโถง อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย