วันที่ 27 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นที่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ หรือตั้งครรภ์ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น รวมถึงเข้ารับบริการให้การปรึกษาจากสถานพยาบาลใกล้บ้าน ณ สถานีวิทยุ FM100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่