วันที่ 24 – 25 ส.ค. 59 จ.นครพนม จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพศศึกษากับวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ในเรื่องทักษะชีวิต สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงและเรียนรู้แนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงการส่งต่อสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,700 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนธาตุพนม  ต.ธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม