วันที่ 23 ส.ค. 59 โรงพยาบาลนาด้วง จ.เลย เครือข่ายสถานพยาบาลที่เป็นมิตรของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ได้รับการประเมินและการรับรองมาตรฐานคลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนจากผู้แทนของกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย