วันที่ 19 ส.ค. 59 จ.กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ รวมถึงเชื่อมกลไกการทำงานแบบบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่