วันที่ 18-19 ส.ค. 59 จ.มหาสารคาม จัดอบรมแกนนำนักเรียน “เพื่อนที่ปรึกษา” เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนและให้วัยรุ่นทราบถึงบริการที่เป็นมิตรในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 105 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 อ.เมือง จ.มหาสารคาม